časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:

Jen pohodový a šťastný nový rok přeje redakce Časopísku!

Vánoční slovo starosty

Vážení spoluobčané,
když se tak v tomto předvánočním období, kdy se velice rychle blíží konec roku, zamýšlím nad tím, jaký rok 2009 byl, je určitě co hodnotit. Výčet všech jednotlivých akcí, jak šly za sebou, je podle mne zbytečný, neboť v každém čísle Časopísku se o veškerém dění píše - jejich schvalování prochází buď radou nebo zastupitelstvem. img Co se v obci děje, vidíme určitě všichni. Každý však tyto změny vnímá či hodnotí trochu jinak, což je lidské a úplně normální. Podstatné je to, že každý z nás se může na dění v obci včetně jejího vzhledu svým přičiněním podílet.

Já velice děkuji všem, kteří se podílejí na rozkvětu obce péčí o její vzhled udržováním pořádku i vlastním podílem na kulturním a společenském dění. Mým přáním je, aby se počet aktivních občanů stále rozrůstal.

Jménem obce, obecního úřadu a jeho zaměstnanců, členů rady a ostatních zastupitelů si dovoluji Vám všem popřát klidné a pohodové svátky vánoční, prožité v kruhu rodiny s těmi nejbližšími. Do nového roku 2010 pak přeji v první řadě pevné zdraví, mnoho štěstí a také pevné nervy pro zvládnutí krizového období. Podnikatelům přeji dobré nápady a vytrvalost v podnikání, ať již ve sféře výrobní nebo ve sféře ostatních služeb.

S přáním života v míru Váš starosta

top


Rada obce

Od uzávěrky minulého čísla našeho občasníku se Rada obce Kájov sešla celkem čtyřikrát. Bylo to 21. září, 20. října, 10. listopadu a 1. prosince a na svých jednáních projednala:

 • 8 žádostí o stavební pozemek - žádosti byly zaevidovány a žadatelé vyrozuměni, v jednou případě byla žádost zamítnuta z důvodu nedodržení zastavovací studie
 • 1 žádost o odkoupení nemovitosti (bývalého vojenského opevnění) na par. č. 355 v k. ú. Křenov u Kájova – prodej se připravuje
 • 2 žádosti o pronájem pozemků. V případě žádosti o pronájem zahrádky bylo žadatelce vyhověno. V případě žádosti o pronájem pozemků v Kladenském Rovném byla žádost zamítnuta s tím, že bude možno ji znovu uplatnit po dokončení jednoduché pozemkové úpravy v této části obce
 • 3 žádosti o přidělení obecního bytu, žádosti byly zaevidovány a žadatelé vyrozuměni
 • 2 žádosti o místo uklizečky-školnice v základní škole, žádosti byly předány ředitelce Základní školy a Mateřské školy Kájov Mgr. Lence Augustinové
 • návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov
 • návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Světlík
 • návrh projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Kájov – bude zkoumána možnost získání dotace
 • seznam dárců krve předložený OS ČČK Český Krumlov – Miroslav Netušil st. dosáhl 60. bezplatného odběru krve
 • stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České Budějovice ve věci záměru kácení poškozených dřevin v obci Kájov

schválila:

 • zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2010
 • žádost o provedení oprav a úprav v obecním bytě (čp. 10) - vyřizuje se
 • žádost o nový splátkový kalendář a prodloužení lhůty pro splacení dlužné částky
 • žádost Římskokatolické farnosti Kájov o příspěvek na opravu kostelních lavic v kájovském kostele - obecní rada uvolnila pro tento účel 50.000 Kč
 • žádost CHKO Blanský les o finanční příspěvek na „rozvoj šetrné zimní turistiky v CHKO Blanský les“ - rada obce schválila příspěvek ve výši 5.000 Kč
 • žádost Automotoclubu Rallye Český Krumlov o povolení krátkodobé uzavírky komunikace v úseku Větřní-Němče-Moletín-Hojdy ve dnech konání tradiční Rallye Český Krumlov – obecní rada žádost schválila s podmínkou, že případně vzniklé poškození komunikace bude odstraněno na náklady automotoclubu
 • 2 žádosti o možnost napojení vodovodu, kanalizace a plynu na sítě připravované ZTV Kájov III – žádosti se vyhovuje za předpokladu, že bude akce ZTV realizována
 • cenovou nabídku na zateplení stropu požární zbrojnice od společnosti EKO – IZOL s.r.o. České Budějovice - nabídková cena byla schválena (27.691 Kč)
 • výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Kájov za školní rok 2008/2009
 • smlouvu o zabezpečení zimní údržby komunikací se společností Správa a údržba silnic, závod Český Krumlov
 • smlouvu o zimní údržbě komunikací se spol. IRO stavební s.r.o.
 • návrh kupní smlouvy na odkup garáží od Policie České republiky za cenu, která byla schválena zastupitelstvem obce
 • mandátní smlouvu se společností STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o. na zprostředkování zadání veřejné zakázky na zhotovitele díla ZTV Boletická III.
 • množství vyvařovaných jídel ve školní jídelně v počtu 140
 • smlouva o účetním a daňovém poradenství mezi obcí Kájov a společností KASYG k. s. zastoupenou Ing. Otto Kadlecem
 • návrh smlouvy o čištění odpadních vod z ČOV Kájov na rok 2010 mezi obcí Kájov a společností JIP – ČOV Větřní a.s., za stejných podmínek, jaké byly nastaveny v roce 2009
 • kalkulace vodného a stočného pro rok 2010 v části obce Staré Dobrkovice, kde je provozovatelem řádu společnost VaK Jižní Čechy, cena vodného bude 32,83 Kč/m3, cena stočného 34,70 Kč/m3 bez DPH
 • kalkulace vodného a stočného od 1. 10. 2009, kdy se stala obec Kájov plátcem DPH: vodné 20 Kč/m3, stočné 15 Kč/m3 a nájemné z vodoměru 200 Kč/rok vše včetně DPH
 • rozpočet výdajů na žáky dojíždějící na 2. stupeň škol do Českého Krumlova, který činí 7.093 Kč na jednoho žáka - celkové náklady představují částku 532.103 Kč
 • přidělení obecního bytu 1 +1 v domě čp. 10 v ulici Kájovská – po pečlivém zvážení všech okolností přidělila obecní rada byt tříčlenné rodině Miroslava Kohouta.
top
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo jedenkrát, dne 5. října 2009, a na tomto jednání schválilo:

 • zřízení školní jídelny resp. výdejny jídel v ZŠ – byla schválena tato doplňková činnost školy Kájov
 • dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Kájov, předmětem dodatku bylo nakládání s majetkem nově zřízené výdejny jídel v ZŠ
 • opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 2 územního plánu obce Kájov týkající se změny využití pozemku (pro fotovoltaickou elektrárnu)
 • rozpočtové změny na rok 2009
 • výběr společnosti STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o. pro realizaci výběrového řízení na zhotovitele ZTV Boletická III

vzalo na vědomí:

 • zprávu o plnění rozpočtu obce od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2009
 • informace o ZTV Boletická III
top
Společenská kronika - jubilanti

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos v srpnu až prosinci oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:

z Kájova
Jan Červ, Františka Nováková, Růžena Šimková, František Švamberk, Věra Šulcová, Josef Gróf, Antonín Šíma, Anežka Vávrová – 83, Božena Martínková, Zdeněk Pollák, Marie Bicanová, Vlasta Bicanová, Ludmila Pišlová – 82, Emma Herbstová, Eva Klementová, Josef Husák – 80, Marie Zemjánková, Jan Mojžíš – 85

z Křenova
Josefa Beňová – 86, Karel Král – 88, Kateřina Dobrovodská – 86

imgz Novosedel
Miroslava Sanková – 83, Štěpánka Krtková – 82, Květa Linhová ze Starých Dobrkovic Miluška Šolcová

z Kladného
Miloslava Šimková – 81, Marie Kadlíková – 86, Anna Vlčková, Josef Neuberk

Náš počítačový šotek „nám řádně zavařil“. Omlouváme se paní Wilhelmině Kiněvové z Mezipotočí – její jméno jako oslavenkyně patřilo zveřejnit již v minulém vydání Časopísku. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho spokojenosti.

top
Setkání kájovských důchodců

Dne 4. prosince 2009 se v sále restaurace Konibar konalo již jedenácté setkání kájovských důchodců. Pan starosta přivítal všechny přítomné, poděkoval za hojnou účast a popřál všem příjemnou zábavu. Poté vystoupily děti z mateřské školy a předvedly poutavé pásmo, které zahájily velice pěknou pohádkou O Budulínkovi, pak následovalo několik písniček a básniček. img Po nich vystoupily děti ze základní školy. Na začátku svého vystoupení děti zahrály na flétničky a housličky, pak přednesly několik básniček jak společně, tak i jednotlivě, zazpívaly několik hezkých písniček a své vystoupení zakončily návštěvou Mikuláše v doprovodu dvou andílků a hejnem neposedných čertíků a všechny přítomné obdarovaly čokoládovými figurkami. Poté následovala krátká pauza, a pak už k tanci i poslechu hrála hudební skupina Kameňáci. Jsme rádi, že naši starší občané mají zájem o dění v obci a hojně se účastní událostí, které je mohou vytrhnout ze všedností každodenního života, a v přítomnosti svých přátel tak mohou prožít příjemně strávený čas.

Jana Pechová


Sváteční info

Takto mají otevřeno o Vánocích
Jednota: Štědrý den 7:00 – 10:30, vánoční svátky 25. a 26.12.09 zavřeno, 27.12. sobota 7:00 – 10:30, silvestr 7:00 – 10:30, 1.1.2010 svátek zavřeno
SPAR-ROYAS: Štědrý den 7:00 – 12:00, vánoční svátky 25. 12. a 26.12. zavřeno, 27.12. sobota 7:00 – 12:00, silvestr 7:00 – 15:00, 1.1.2010 svátek zavřeno
Flop: Štědrý den 7:00 – 12:00, vánoční svátek 25.12. zavřeno, a 26.12.09 otevřeno, pokud bude čerstvé pečivo, 27.12. sobota 7:00 – 12:00, silvestr 7:00 – 12:00, 1.1.2010 svátek zavřeno

top
Ve škole i školce jde jedna akce za druhou

V září jsme ve škole přivítali 17 nových prvňáčků, takže v tomto školním roce školu navštěvuje 54 dětí. S tím souvisí i další příjemná změna - na obědy už nemusíme přecházet do mateřské školy, neboť se převážejí do základní školy, kde je pro celkový nárůst strávníků znovu otevřena jídelna a výdejna.

Školní povinnosti se snažíme zpestřit i zábavnějšími akcemi a projekty. V říjnu jsme měli projektový den na téma zdravá výživa, dozvěděli jsme se, jak se správně stravovat. Na závěr každá třída připravila ovocnou či zeleninovou pomazánku, společně jsme pak všichni ochutnali pochutnali si.

Už se stalo tradicí, že vždy na podzim máme školu plnou strašidel, nejinak tomu bylo i letos. Opět se nám ve škole sešla spousta bludiček, upírů, nechyběly ani víly a hejkalové nebo černý muž. Celý večer jsme se trochu báli, ale hlavně jsme si užili i spoustu legrace. Tentokrát nebyli od strašidelné školy uchráněni ani rodiče, kteří s humorem skládali zkoušky strašidel. Chtěla bych jim moc poděkovat za to, že se naší hry zúčastnili a nezkazili tak dětem radost.

Adventní čas jsme zahájili slavnostním postavením Betlému, který vyrobily děti naimg keramickém kroužku, a společným zpíváním koled. 4. prosince se z dětí stali čertíci a andílci a čekalo je mikulášské učení. Odměnou pak byla návštěva Mikuláše, čertů a andělů, kteří dětem rozdávali nadílku. Krásné masky si na tento den připravili pro zbytek školy naši páťáci. Přitom jsme pilně jsme také nacvičovali krátké vystoupení na setkání seniorů obce 4.prosince, na tuto akci se děti také vždy těší. I na této slavnosti rozdával nadílku náš Mikuláš se svým průvodem.

V těchto dnech chystáme ozdoby na školní vánoční stromeček. Abychom si zpříjemnili čekání na nejkrásnější svátky v roce, každé ráno se u něj sejdeme a zazpíváme si koledy, zpíváme, dokud nám prská prskavka na stromku… . Čeká nás posezení u vánočního stromečku a rozdávání dárečků, kterými děti chtějí udělat radost svým kamarádům. Ještě předtím ale budeme péct perníčky a vyrábět na toto posezení cukroví. Také se chystáme připravit vánoční hostinu zvířatům v lese.

V lednu nás čeká opět zápis dětí do 1. třídy, plavecký výcvik a jako každý rok třídenní pobyt v Praze jako odměna za pololetní práci a samé hezké známky ne vysvědčení.

Také v mateřské škole mají děti spoustu zajímavých akcí. Přímo v MŠ probíhají divadelní představení. Velký úspěch mezi rodiči mělo podzimní tvoření s tatínky, společně vyrobení draci byli všichni opravdu povedení. Předposlední listopadový týden se děti učily nebát nadpřirozených bytostí a strašidel a v tréninku pokračovali i příští týden, kdy zkusily přechytračit i toho největšího čertího nezbedu. Čert a Mikuláš zavítal i na Mikulášskou besídku. Děti je přivítaly básničkami, písničkami a pohádkou. Odměnou za jejich pilné nacvičování pak byla velká mikulášská nadílka. Stejně jako děti ze školy i děti z mateřské školy si připravily krásné vystoupení pro babičky a dědečky na setkání seniorů obce. Za jejich pilnou práci je čeká krásně ozdobený vánoční stromeček a pod ním spousta nových hraček a her.

Lenka Augustinová

top
Ohlédnutí za letošní poutí

Letošní pouť se konala ve dnech 10. – 11. 2009. Pouť proběhla bez problémů. Prodalo se více než 200 míst na stánky. Na poplatcích za stánkový prodej se vybralo cca 93 tisíc Kč, k těmto penězům je třeba přičíst poplatky za pronájem místa pro provoz lunaparků. Ty činily 65 tisíc Kč. Návštěvníků navzdory počasí bylo hodně. Na zajišťování hladkého průběhu se podíleli kromě pracovníků obecního úřadu dalších 15 lidí na OÚ + 12 hasičů na zajištění parkování v obci. V pondělí celou obec uklidilo jako každoročně 14 důchodců. Přestože i úklid se konal za deště, bylo v 11 hodin uklizeno.

(st)

top
Trampoty králíčka Ucha, část 3. - Na farmě

Ucho na statku
 Mour se každou chvíli Uchovi vzdaloval, protože měl rychlejší packy, a králíček byl navíc už hodně unavený. U jednoho hustého křoví se však Mour zastavil a na Ucha počkal. „Už jsme tady?“ vyzvídal Ucho. Kocour zamňoukal na souhlas a vklouzl do křoví. Ucho za ním.

imgNěco takového Uchovi doslova vyrazilo dech! Ocitli se na jakémsi ohraničeném prostranství, na kterém byly různé boudy ze dřeva a bíle natřený barák. „Tak se tu porozhlédni,“ zavrnělo kotě, „já jdu něco pojíst.“ To nemusel říkat dvakrát, užaslý Ucho se rozhlížel na všechny strany. „Jo,“ zavřísklo kotě ještě zdálky, „dávej pozor na statkářovy psy! Nemuseli by na tebe být tak hodní jako já!“ a zmizel za zdí. Ucho se ani nestihl zeptat, co nebo kdo je statkář, a co je to pes... ale pevně si umanul, že pozor si dá.

Přemýšlel, kam se vydat jako první. Byl tak překvapený, že na chvíli zcela zapomněl hledat maminku a zvědavě okukoval a očichával všechno, co kolem sebe viděl. Zaujaly ho záhonky, na kterých rostly kedlubny – měly moc dobré listy a do bambulí pod nimi se dalo taky krásně zahryznout. Až v tu chvíli si králíček uvědomil, že měl vlastně už docela hlad. „Hej, hej ty vej“ ozvalo se najednou odněkud. Ucho se vztyčil na zadní a rozhlédl se, odkud hlas přichází. Viděl ale pouze velkou dřevěnou bednu se spoustou zamřížovaných otvorů. Vonělo to odtamtud tak nějak ... tak nějak zajímavě! Podobně jako doma!!! Ucho honem hopkal k bedně a překvapením ztuhnul.

imgZa každým zamřížovaným okénkem byl jeden nebo i dva králíci. Byli nejrůznějších barev - ne šedí jako maminka nebo zrzaví jako Ucho. Byli černí, bílí i strakatí... Ucho panáčkoval před králíkárnou a valil očka. „Co tak koukáš,“ pohoršoval se starý černý králík v horním patře. „Radši se rychle vrať do kotce, než přiběhne Raf!“ Ušáček samozřejmě netušil ani v nejmenším, kdo je to Raf, ale to už užasle hleděl na smutnou králičí slečnu v okénku v dolním rohu králíkárny.

Byla krásná, trochu starší než Ucho, ale to Uchovi v tu chvíli ani trochu nevadilo. Koukala skrz pletivo smutnýma zelenýma očima a pozorovala králíčka venku. „Ahoj ušáčku,“ usmála se, když zjistila, že na ni Ucho kouká. „Ahoj, proč jsi smutná?“ ptal se Ucho. „Závidím ti, že můžeš běhat venku... také bych se tam chtěla někdy podívat,“ vzdychla Zelenoočka.

„A proč tedy nejdeš ven?“ zeptal se malý králíček, který nechápal, proč všichni králíci sedí za těmi mřížemi a neutečou. „Nejde to,“ posmutněla ještě víc Zelenoočka, „i kdybych se prokousala ven, Raf by mě určitě chytil.“ Ucho přemýšlivě naklonil hlavičku. „Já jsem taky smutný, ztratil jsem se mamince!“ postěžoval si. „A maminka je z naší králíkárny?“ zajímala se Zelenoočka. A tak jí Ucho vyprávěl celý svůj příběh, jak byl zvědavý, co je venku, jak mu nora už byla malá a okoukaná, a jak teď neví, kudy se vrátit zpátky.

img„Pst!“ zasyčela najednou Zelenoočka.Ucho se nejdřív nenechal vyrušit z vyprávění, ale vtom se za rohem ozvalo zlověstné vrčení. „Vrrrrrrrrrrrrrr králíček“, vycházelo z rozšklebené tlamy plné ostrých zubů. Statkářův pes Raf stál rozkročený a připravený k honičce. „Utíkej, Ucho, utíkej!!!“ volala Zelenoočka a to už se Ucho nenechal přemlouvat a vyrazil největší rychlostí, jakou dovedl vyvinout. Raf za ním.

Králíčkovi už už docházely síly, když měl pocit, že Rafa neslyší. Na chvilku zpomalil a ohlédl se. Raf nikde. Ucho pro jistotu běžel ještě chvíli, pak našel hustý keř, zavrtal se pod větvičky a vysílením okamžitě usnul.

Text a kresba M. Semecká

top
Hasiči

Odborná příprava JSDHO
 Dne 24. 10. 2009 proběhla odborná příprava vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na téma „Úkoly ochrany obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci“. Příprava probíhala v areálu střelnice Policie ČR v Českém Krumlově. Celkem se součinnosti zúčastnilo deset z dvanácti pozvaných sborů, dále zástupci českokrumlovského Červeného kříže a profesionální sbory z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. Náš sbor se této přípravy také zúčastnil. Nejprve proběhla přednáška, kdy ředitel českokrumlovského hasičského záchranného sboru plk. Ing. Pavel Rožboud hovořil o účelu této akce. Byly pozvány převážně sbory V. kategorie, což znamená, že mají povinnost výjezdu z místa do 10 minut po nahlášení události a nevlastní žádnou speciální techniku, jejich povinností na místě příjezdu jsou tedy zejména pomocné, případně dokončovací práce. Cílem školení bylo tuto činnost zdokonalit. V praxi to znamená, že tyto sbory po příjezdu na určené místo mají za úkol zajistit zázemí pro fungování všech organizačních složek záchranného systému. Dále hovořil ing. imgMráz o tom, jak se chovat na krizových místech. Po této krátké přednášce se sbory přesunuly na jednotlivá stanoviště. Prvním z nich byla praktická ukázka a i následné vyzkoušení si první pomoci, tzn. postup při umělém dýchání, uvedení postiženého do stabilizované polohy, základy obvazování zranění atd. Dalším stanovištěm byl mobilní stan, kde byla připravena lůžka a veškeré nejnutnější zdravotnické vybavení. Stan byl koncipován jako velký přívěs, který se dal v případě potřeby kompletně rozložit a tím i zvětšit. Toto zařízení nebylo prozatím nikde použito, zapůjčil ho HZS z Českých Budějovic. Na třetím stanovišti probíhala ukázka dekontaminace. Účastníci si mohli vyzkoušet, jak se bránit kontaminaci, pokud nemají k dispozici potřebné obleky, dále byly k vidění dekontaminační sprchy a další zařízení. Posledním stanovištěm byl stan pro jednotky záchranných sborů, jakýsi velín, kde byly umístěny vysoušeče, elektrocentrála apod.

Celkové hodnocení tohoto setkání bylo kladné. Plk. Ing. Rožboud zakončil akci přáním, aby se tato cvičení opakovala i v budoucnu, případně aby se podařilo zajistit a následně i provést několikadenní cvičení včetně nočních akcí tak, jak to proběhlo v nedávné době v kraji Vysočina.

Doufáme, že i náš sbor se bude této odborné přípravy účastnit. Je to velice pěkná a dobrá zkušenost a nikdy nevíme, kdy bude potřeba nabyté znalosti a dovednosti uplatnit v praxi.

(jp)

Jihočeská hasičská liga 2009

3. října 2009 se konalo poslední kolo letošního jubilejního desátého ročníku Jihočeské hasičské ligy, kde proběhlo i vyhodnocení celého seriálu. SDH Kájov se účastnilo dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen. Celkem proběhlo čtrnáct kol. Družstvům mužů se v tomto ročníku nedařilo tak, jako v minulých ročnících, celý seriál provázela smůla, ale přes veškerá úskalí družstvo A nakonec skončilo na devátém místě a družstvo B obsadilo dvanácté místo. První byl Holubov, druhé místo připadlo družstvu Lišova a třetí příčku vybojoval Chlum A. O trochu lépe dopadlo družstvo žen. Ačkoliv se nezúčastnilo všech kol seriálu, nakonec za dramatických okolností posledního kola, obsadilo krásné čtvrté místo. První byly ženy z Lišova B, druhé bylo družstvo Lišova A, třetí místo obsadil Třísov. Více informací o průběhu celého seriálu je k dispozici na internetové adrese www.jchl.cz. Zároveň bylo vyhodnoceno klání O pohár okresu Český Krumlov, jehož soutěže probíhaly v osmi kolech. Družstvo mužů A, které loni skončilo na prvním místě, letos obsadilo páté. Ženy v této kategorii hodnoceny nebyly. Doufáme, že se našim družstvům bude dařit i nadále, a již se těšíme na pěkné výsledky. Nejde jen o samotné soutěžení, ale především o reprezentaci naší obce.

(jp)

Výroční schůze

28.11.2009 se v přísálí Restaurace Konibar konala 10. výroční valná hromada Dobrovolných hasičů Kájov. Byly předneseny zprávy o celkové činnosti sboru za uplynulý rok, o akcích zásahové jednotky, o soutěžních výsledcích a o finančním hospodaření sboru. O slovo byl požádán i starosta obce pan Miroslav Červ, který ve své krátké řeči poděkoval sboru za reprezentaci obce a zdůraznil prospěšnou činnost, kterou sbor vykonává pro obec. Po skončení schůze se podávalo malé občerstvení a k tanci i poslechu zahrál p. Bobál z Českého Krumlova.

(jp)


Poděkování ze Strunkovic nad Blanicí
Dne 20. 10. 2009 obdržel starosta Miroslav Červ děkovný dopis z Městyse Strunkovice nad Blanicí. Jejich starosta, Ing. Karel Matějka, v něm děkuje našim zastupitelům, občanům a hasičům za nezištnou pomoc při letošních povodních v jejich obci. K dopisu, který bude založen do obecní kroniky, bylo přiloženo i DVD s filmovým záznamem i fotografie z řádění vodního živlu a z odstraňování povodňových škod. Zveřejněním v Časopísku rádi tlumočíme poděkování ze Strunkovic co nejširší obci čtenářů.

top
Sport

Armwrestling, sportovní přetlačování rukou nebo chcete li páka, je způsob boje, kterým si někdy muži měří sílu v hospodách a je považován spíše za zábavnou formu zápasu. Ve skutečnosti se jedná o dynamicky rozvíjející se sport, který svou historií sahá do roku 1967, kdy byla založena jeho první světová organizace.

Podle pravidel je armwrestling sport prováděný dvěma závodníky stojícími u stolu s rukama umístěnýma na soutěžním stole. Každý sportovec umístí jednu ruku, oba však stejnou, na svou podložku, uchopí se za ně a potom se každý z nich snaží přetlačit ruku toho druhého s cílem položit ruku soupeře resp. dotknout se jí tzv. fixátoru.

Určitě se Vám vybaví známý film a jeho hlavní hrdina Rocky Balboa, ale možná nevíte, že vyznavačem tohoto přinejmenším zajímavého sportu je člověk, kterého běžně potkáváte, tedy alespoň chodíte-li nakupovat potraviny v naší obci. Je to pan Jaroslav Sládek, člen Zastupitelstva obce Kájov. Mým původním úmyslem bylo s Jardou udělat rozhovor, ale jeho skromnost mi v tom zabránila, a tak jsem čerpala z dostupných materiálů.

imgJarda je členem klubu AWK Strmilov, kteří si přezdívají Patrioti. Letos se zúčastnil mnoha soutěží, ze kterých můžeme jmenovat například turnaj v páce nazvaný II. Železná ruka – Strmilov (1. místo L i P ruka), dále IV. kolo extraligy 08-09 v Lysé nad Labem (3.místo L i P ruka), Mistrovství ČR – Troubky (5/6. místo na L a 7. místo na P ruku) a I. soutěže superextraligy v Městci Králové (11. místo na L ruku). Největším z jeho úspěchů je účast na mezinárodním turnaji v armwrestlingu, který se konal letos 17.10. v Maďarsku. Pořadatelé jej nazvali Judgement Day, což by se dalo přeložit jako Soudný den. Do Budapešti se sjeli sportovci z 10 zemí, aby změřili své síly. Jarda soutěžil v kategorii „masters“ , tedy bojovníků nad 40 let. Na levou ruku obsadil krásné 2. místo, jeho pravačka zde nenašla ve své kategorii přemožitele a Jarda vybojoval pro svůj tým zlato.

Myslím, že uvedené výsledky hovoří za vše a že můžeme Jardovi gratulovat k jeho výkonům a popřát hodně úspěchů do budoucna.

Martina Kopřivová


Volejbal
 
Druhou listopadovou sobotu 14. 11. se naše volejbalové družstvo zúčastnilo turnaje Zlatokorunská smeč. Letos to byl již 8. očník, který pořádala Tělocvičná jednota Sokol Zlatá Koruna v tělocvičně ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Sešlo se 5 týmů: Hořice na Šumavě, Městský úřad Český Krumlov, Kájov, Zlatá Koruna a Čtveráci z Českých Budějovic. Všechny týmy bojovaly jako lvi a ještě se užilo spousty legrace. Bohužel první může být jen jeden…. Naše družstvo ve složení Alena Krauskopfová, Růža Švecová, Roman Švec, Filip Jakubec, Andulka Sládková, Andrea Sládková se umístilo po velikém bojování na krásném 3. místě. Další pořadí 1. Čtveráci z Českých Budějovic, 2. Hořice na Šumavě, 4. Městský úřad Český Krumlov a na 5. místě Zlatá Koruna.

Není přece důležité zvítězit, ale… další příležitost na změření sil se nám naskytne již 16.ledna 2010, kdy bude naše družstvo pořádat Kájov Cup v tělocvičně v Kájově. Tímto zveme všechny příznivce sportu. A pokud byste si s námi chtěli zahrát, přijďte mezi nás, scházíme se každé pondělí v tělocvičně od 20 hodin.

Petra Michálková


Podzimní kolo okresní fotbalové soutěže skončilo pro Sokol Kájov sympatickým výsledkem. Kájovští se vyhoupli v tabulce na 4. místo a se svými 23 body ztrácejí pouze 3 body na prvního. Z 11 odehraných zápasů byli poraženi pouze 2x, 2x remizovali a 5 zápasů bylo pro ně vítězných. V bráně soupeře se míč ocitl celkem 30x, z toho 13 gólů padlo do sítě na domácím hřišti. Inkasovali 22 gólů a z nich jenom 8 před domácími diváky. Nejlepším střelcem týmu je Miroslav Schönkypl se 7 góly, o druhé místo se dělí Filip Hrdina a Lubomír Mašek s 5 góly a jako třetí nejlepší je Standa Werner, který se vsítil 4x.

Přejeme hochům, aby neztratili přes vánoční svátky a zimní přestávku formu, aby mohli na jaře pokračovat se stejným nasazením jako doposud. Také doufáme, že na hřišti už konečně uvidíme mladíky, kteří se zatím povětšinou „schovávali“ na lavičce střídačky, aby i oni mohli ukázat, co umí, a věříme, že z nich za pomoci starších zkušených spoluhráčů budou jednou silné opory týmu. Takže do příští sezóny: Fotbalu zdar!

Martina Kopřivová

top
Fotokronika

img10. a 11. října Osvětlené pouťové atrakce - oslnivá noční podívaná.

imgVítání nových občánků 23. října se zúčastnilo 6 novorozených dětí: Matěj Vejskrab, Pavel Tobiáš, Sofie Veselá, Ema Boháčová, Karel Čepelák, Aleš Janíček.

imgVítání nových občánků 6. listopadu: Jan Hanuš, Martin Vrzák, Stela Molnárová, Liliana Rajková, Adam Kynický a Robin Popel.

imgDalší vítání 13. listopadu: Dvojčátka Rostislav a Julie Těmjákovy, Natálie Kutláková, Adéla Hanselová, Jonáš Bazala z Kladného.

img4. prosince se konalo jedenácté Setkání kájovských důchodců.

img„Školní Mikuláš“ se svým doprovodem při procházení obcí zavítal na obecní úřad a nechal se vyfotografovat s naším starostou.


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2009 vyšlo v nákladu 650 výtisků dne 19. 12. 2009.
Redakce:
šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, Jana Pechová, grafika Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop