Menu
Obec Kájov
obecKájov

Matrika

Matriční úřad Kájov zajišťuje matriční agendu pro správní obvod Kájov s osadami Kladné, Kladenské Rovné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice, Boletice a Polná na Šumavě.

Matrikářka

Martina Kopřivová
Tel.: 380 726 126
E-mail: koprivova@ou-kajov.cz

Zastupující matrikářka

Ing. Klára Bazalová
Tel.: 380 731 237
E-mail: bazalova@ou-kajov.cz

Vede

 • sbírky listin
 • matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí, a to v papírové i elektronické podobě

Vydává

 • výpisy z matrik – rodné, oddací a úmrtní listy
 • osvědčení pro uzavření církevního sňatku, který má být uzavřen na území matričního obvodu
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Sepisuje

 • zápisy o matričních událostech za účelem zápisu do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed
 • zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Ve správním řízení rozhoduje

 • o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, rozhodnutí se vydává pouze při zamítnutí
 • o změně jména a příjmení

Přijímá

 • žádosti o uzavření manželství a organizačně zajišťuje svatební obřad
 • oznámení o znovupřijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • prohlášení o užívání dvou jmen
 • žádosti o opravy tvaru jména nebo příjmení

Provádí

 • vidimace a legalizace – ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Svatební obřad

Svatební obřad lze uskutečnit na místě k tomu určeném - obřadní síň obce Kájov (občanský sňatek), v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kájově (církevní sňatek) nebo na jiném vhodném místě např. v kostele sv. Mikuláše v Boleticích.

Obsazenost kostela sv. Mikuláše zjistíte ZDE.

 svatbasvatbasvatbasvatba svatbasvatbasvata svatbasvatba

svatbasvatbasvatba

Za svatební obřad na předem schválených místech pro oddávání v matričním obvodu Kájov se žádný správní poplatek nevybírá.

Za svatební obřad uskutečněný na jiném vhodném místě se vybírá správní poplatek ve výši 3.000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Tento poplatek se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Snoubenec, který je cizím státním příslušníkem – k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad k prokázání totožnosti (platný cestovní pas,průkaz povolení k pobytu),
 • doklad o narození (úřední překlad + kopie cizozemského dokladu ověřená příslušnými vyššími orgány státu, který jej vydal a superlegalizace českého zastupitelského úřadu),
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující jméno a příjmení snoubence, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, státní občanství, rodinný stav – pokud některý údaj není v dokladu uveden, musí být doložen samostatným potvrzením, pokud nelze toto potvrzení ze závažných důvodů obstarat (obstarání tohoto potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou), může o této chybějící skutečnosti učinit cizinec prohlášení před konzulem svého domovského státu,
 • doklad o povolení pobytu na území ČR z cizinecké policie ČR (dle pobytu cizince na území ČR) – ne starší 7 dnů před konáním svatebního obřadu, tento doklad je třeba předložit nejpozději 3 dny před obřadem, jinak nemůže být manželství uzavřeno.

Dále je třeba na vlastní náklady přizvat soudního tlumočníka v případě, že cizinec nerozumí českému jazyku.

Vystavení oddacích listů již zapsaných svatebních obřadů

Na oddací matrice lze rovněž získat za správní poplatek 300 Kč duplikát oddacího listu, uskutečnil-li se sňatek v našem matričním obvodě.

Svatební obřady uskutečněné v cizině

Zprostředkovává zápis sňatku uzavřeného v cizině občanem ČR do zvláštní matriky v Brně. Na základě zápisu v této matrice je manželům vystaven český oddací list.

Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Matrika narození

Provádí zápis nově narozených dětí v matričním obvodu Kájov a Polná na Šumavě do matriky narození.

Rodná matrika sepisuje s rodiči protokol o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti narozenému, nebo nenarozenému , je-li již počato, což doloží matka těhotenským průkazem. Dále je třeba přítomnost obou rodičů dítěte, doložení jejich totožnosti platnými doklady a rodnými listy. Tento úkon není zpoplatněn.

Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu. Správní poplatek je 300 Kč.

Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně.

Matrika úmrtí

Vystavuje úmrtní listy občanů, kteří zemřeli na území zdejšího matričního obvodu. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, jak se často pozůstalí domnívají, nýbrž místo úmrtí.

K vystavení úmrtního listu matriční úřad vyžaduje list o prohlídce zemřelého, občanský průkaz zemřelého, rodný list zemřelého a rodný list vypravovatele pohřbu. V případě, že vypravovatel pohřbu není přímý příbuzný, požaduje se i faktura za pohřeb. (pozn. všechny tyto doklady by měl zaslat pohřební ústav, u kterého si pohřeb objednáte).

Úmrtní matrika dále vydává duplikáty úmrtních listů za správní poplatek 300 Kč na území matričního obvodu a taktéž zprostředkovává zápis úmrtí osob ČR v zahraničí do zvláštní matriky.

Změna jména, příjmení - informace

Na matričním oddělení lze v zákonem stanovených případech vyřídit změnu jména a příjmení.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit u kteréhokoliv matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoliv matričního úřadu. Nutno předložit – průkaz totožnosti, oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci.

Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině lze učinit prostřednictvím matričního úřadu v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR nebo přímo u zvláštní matriky Brno. Změna příjmení v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku. Tímto způsobem je možno změnit na příjmení, pod nímž bylo toto rozvedené manželství uzavíráno, nikoliv např. na rodné pokud předcházelo příjmení, pod nímž byl sňatek uzavřen. Nepodléhá správnímu poplatku.

Žádá-li rozvedený manžel o změnu příjmení po uplynutí 6 měsíční lhůty po právní moci rozsudku o rozvodu, musí předložit žádost s uvedením důvodů, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, oddací list a doklad o zaplacení správního poplatku 300 Kč. Na rozdíl od předchozího odstavce zde je příslušným matriční úřad v místě trvalého bydliště žadatele.

Poplatky:

Změny příjmení hanlivého nebo směšného jsou zpoplatněny správním poplatkem 200 Kč.

Změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení jsou zpoplatněny správním poplatkem 300 Kč.

Změna jména nebo příjmení v ostatních případech: 3000 Kč.

Osvobozeni od poplatku jsou žadatelé v případě změny pohlaví, při změně nebo opravě jména (příjmení) osvojenců, při změně jména (příjmení) v důsledku nesprávných či neúplných zápisů v matrice a dále při změně příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Určení otcovství dítěte před i po narození

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem. Oprávněni v této věci jednat (podat žádost apod.) jsou rodiče dítěte.
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně. Řešení životní situace zahájíte osobní návštěvou Obecního úřadu v Kájově - matrika.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Další informace:

Pokud se dítě narodí nebo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13
1
14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 19 °C 12 °C
pondělí 24. 6. oblačno 21/12 °C
úterý 25. 6. oblačno 22/10 °C
středa 26. 6. slabý déšť 25/12 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat